Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische - 21 maart 2013

Het gebruik van lasers in cosmetische en esthetische behandelingen worden door de Wet tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische – 21 maart 2013, gereguleerd.

  • niet-heelkundige esthetische geneeskunde: elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen. De hulpmiddelen die om het even welke energievorm gebruiken omvatten de hulpmiddelen die een laser van klasse 4 en hoger of fel pulserend licht gebruiken;

  • esthetische heelkunde: elke heelkundige ingreep waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om esthetische redenen te veranderen;

De schoonheidsspecialisten die over de door de Koning bepaalde beroepsbekwaamheden beschikken zijn bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, indien zij een door de Koning bepaalde opleiding hebben gevolgd.

Door die opleiding beschikken de bedoelde schoonheidsspecialisten over de minimale praktische en theoretische kennis inzake de gevaren die met het gebruik van lasers van klasse 4 en van fel pulserend licht gepaard gaan, en inzake de gebruiksvoorzorgen van die technieken.

De Koning kan bovendien, voor de aanwending van een in het eerste lid bedoelde te chniek, de voorafgaande raadpleging opleggen van een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaar.

Zolang de in artikel 15, § 1, bedoelde opleiding niet door de Koning is vastgesteld, zonder dat deze

periode de duur van een jaar na de inwerkingtreding van dit artikel mag overschrijden, wordt de opleidingsvereiste vervangen door een verklaring op eer van de betrokken schoonheidsspecialist waarbij deze verklaart dat hij over de nodige bekwaamheden beschikt om de epilatietechnieken met laser van klasse 4 of met behulp van fel pulserend licht te gebruiken.

Tatoeageverwijdering (en permanente make-up verwijdering) met behulp van een laser

Advies van de nationale raad Orde den Artsen – 16 juni 2018.

In zijn vergadering van 16 juni 2018 preciseert de nationale raad dat het aanbrengen van een tatoeage onder het koninklijk besluit van 25 november 2005 betreffende de reglementering van tatoeages en piercings valt en kan gebeuren door een niet-arts.

Het verwijderen van een tatoeage daarentegen beantwoordt aan de definitie van een niet-heelkundige esthetische ingreep in de zin van de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische geneeskunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen. Artikel 2, 1°, van die wet bepaalt: “elke niet-heelkundige technische medische ingreep door middel van om het even welk instrument, chemische stof of hulpmiddel met om het even welke energievorm doorheen de huid of de slijmvliezen waarbij, zonder enig therapeutisch of

reconstructief doel, vooral beoogd wordt het lichaamsuiterlijk van een patiënt om

esthetische redenen te veranderen.”

Met uitzondering van bepaalde ingrepen die tandartsen mogen uitvoeren, kunnen enkel artsen dergelijke behandeling uitvoeren (artikelen 9 tot 16 voornoemde wet van 23 mei 2013).

Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – 22 april 2019

Tot recent waren controles enkel bij aangeven van een klachten. Dat is wel veranderd in de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019.

Een federale commissie wordt opgericht die erop zal toezien dat de gezondheidszorgbeoefenaars de kwaliteitsnormen naleven. De minister is bevoegd om eventueel maatregelen op te leggen bij schending van de vereisten.

De boven vernoemde commissie beschik over de macht om proactief controle uit te voeren. Het betekent in praktijk dat de commissie naar aanleiding van een reclamestuk kunnen controleren of de therapeut over de nodige kwalificaties beschikken.

De verplichtingen die aan gezondheidszorgbeoefenaars worden opgelegd door andere regelgeving, onder meer de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, blijven eveneens parallel bestaan met de nieuwe wet. De bepalingen in de wet van 10 mei 2015 die betrekking hebben op de kwaliteitsvolle zorg en die aanleunen bij de vereisten van de nieuwe wet, worden door deze laatste vervangen en geïntegreerd in de nieuwe wet teneinde een coherente regelgeving te bekomen. Met andere woorden worden de kwaliteitsvereisten die de gezondheidszorgbeoefenaar bij zijn praktijkvoering moet naleven in de nieuwe wet gebundeld.

De wet treedt in werking op 1 juli 2021 behoudens enkele bepalingen waarvoor de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding kan vaststellen.

Tot slot

Zoals de wet er op dit moment voor staat, mogen schoonheidsspecialisten alleen om niet-medische redenen lasers of IPL’s gebruiken voor het verwijderen van ongewenst haar.

Alle andere laserbehandelingen met een klasse 4 laser zijn voorbehouden aan artsen. Dit omvat het verwijderen van tatoeages en permanente make-up, fractionele CO2- of Er:YAG-behandelingen, fractionele Nd:YAG- of Er:GLASS-behandelingen, carbon Q-switch (zwarte Dolly) behandelingen.

De algemene vuistregel is dat elke laser die voldoende energie heeft om iets te verwijderen, een laser van klasse 4 is.

LED-therapieën voor esthetische doeleinden worden momenteel niet gereguleerd door deze wetten.