https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=15-11-06&numac=2015204427

Art. 15.De schoonheidsspecialisten die over de door de Koning bepaalde beroepsbekwaamheden beschikken zijn bevoegd om de epilatietechnieken met een laser van klasse 4 of met fel pulserend licht aan te wenden, indien zij een door de Koning bepaalde opleiding hebben gevolgd.
Door die opleiding beschikken de bedoelde schoonheidsspecialisten over de minimale praktische en theoretische kennis inzake de gevaren die met het gebruik van lasers van klasse 4 en van fel pulserend licht gepaard gaan, en inzake de gebruiksvoorzorgen van die technieken.
De Koning kan bovendien, voor de aanwending van een in het eerste lid bedoelde techniek, de voorafgaande raadpleging opleggen van een in het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de gezondheidszorgberoepen bedoelde gezondheidszorgberoepsbeoefenaar.

Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg – 22 april 2019

Tot recent waren controles enkel bij aangeven van een klachten. Dat is wel veranderd in de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg van 22 april 2019.

Een federale commissie wordt opgericht die erop zal toezien dat de gezondheidszorgbeoefenaars de kwaliteitsnormen naleven. De minister is bevoegd om eventueel maatregelen op te leggen bij schending van de vereisten.

De boven vernoemde commissie beschik over de macht om proactief controle uit te voeren. Het betekent in praktijk dat de commissie naar aanleiding van een reclamestuk kunnen controleren of de therapeut over de nodige kwalificaties beschikken.

De verplichtingen die aan gezondheidszorgbeoefenaars worden opgelegd door andere regelgeving, onder meer de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, blijven eveneens parallel bestaan met de nieuwe wet. De bepalingen in de wet van 10 mei 2015 die betrekking hebben op de kwaliteitsvolle zorg en die aanleunen bij de vereisten van de nieuwe wet, worden door deze laatste vervangen en geïntegreerd in de nieuwe wet teneinde een coherente regelgeving te bekomen. Met andere woorden worden de kwaliteitsvereisten die de gezondheidszorgbeoefenaar bij zijn praktijkvoering moet naleven in de nieuwe wet gebundeld.

De wet treedt in werking op 1 juli 2021 behoudens enkele bepalingen waarvoor de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding kan vaststellen.

Tot slot

Zoals de wet er op dit moment voor staat, mogen schoonheidsspecialisten alleen om niet-medische redenen lasers of IPL’s gebruiken voor het verwijderen van ongewenst haar.

Alle andere laserbehandelingen met een klasse 4 laser zijn voorbehouden aan artsen. Dit omvat het verwijderen van tatoeages en permanente make-up, fractionele CO2- of Er:YAG-behandelingen, fractionele Nd:YAG- of Er:GLASS-behandelingen, carbon Q-switch (zwarte Dolly) behandelingen.

De algemene vuistregel is dat elke laser die voldoende energie heeft om iets te verwijderen, een laser van klasse 4 is.

LED-therapieën voor esthetische doeleinden worden momenteel niet gereguleerd door deze wetten.